Dot, John & Nadine at Shropshire Steam Fair 2006

previous two images
next two images
Dot, John & Nadine at Shropshire Steam Fair 2006